Tải sản phẩm

Tải xuống các sản phẩm của chúng tôi để cùng S-Data phát triển tái thiết lại nền công nghiệp lưu trữ phi tập trung .

cÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
S-data core

S-data Core là một hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng quản lí super node, quản lí data node, Metadata, khóa dữ liệu. Cung cấp các dịch dụ lưu trữ, quản lí và kiểm tra hệ thống đảm bảo hệ thống ổn định .

S-data wallet

S-data Core là một hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng quản lí super node, quản lí data node, Metadata, khóa dữ liệu. Cung cấp các dịch dụ lưu trữ, quản lí và kiểm tra hệ thống đảm bảo hệ thống ổn định .

S-data guide

S-data Core là một hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng quản lí super node, quản lí data node, Metadata, khóa dữ liệu. Cung cấp các dịch dụ lưu trữ, quản lí và kiểm tra hệ thống đảm bảo hệ thống ổn định .

Whitepaper

S-data Core là một hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng quản lí super node, quản lí data node, Metadata, khóa dữ liệu. Cung cấp các dịch dụ lưu trữ, quản lí và kiểm tra hệ thống đảm bảo hệ thống ổn định .